Skriv ut denne siden

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer

Historikk

I 1977 ble den første sarkomgruppen ved Radiumhospitalet dannet. På slutten av 80-tallet laget Sarkomgruppen på Radiumhospitalet en database hvor alle pasienter ble registrert med informasjon om svulsten, behandling og oppfølging. På grunn av erfaring og kompetanse ble Radiumhospitalet utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter for sarkomer i 1990. Fra 2001 har man arbeidet med å lage en nasjonal kvalitetsdatabase for sarkomer, og alle sarkomsentre i landet er blitt enige om å registrere data for sine pasienter.

 

Kompetansetjenestens oppgaver

Sarkomer er sjeldne svulster. Kompetansesenteret er opprettet for å bidra til at kunnskapsnivået om sarkom og sarkombehandling skal ligge på høyt internasjonalt nivå alle steder i landet hvor sarkomer behandles. Kompetansesenteret skal samle kunnskap om sarkom og sarkombehandling ved hjelp av egen eller andres forskning, deltaking på internasjonale fagmøter og litteraturstudier. Denne kunnskapen skal så spres til offentligheten og særlig til helsefagpersoner som kommer i kontakt med sarkom pasienter. Kompetansesenteret driver nasjonal kvalitetsdatabase.  Analyse av de registrerte data skal brukes til forskning og kvalitetskontroll av behandlingen i hele landet. Kompetansesentert stimulerer til og gir økonomisk støtte til forskning som drives ved sarkomsentrene.

Helsedirektoratet publiserer revidert Veileder for Nasjonale tjenester hvert år.
Her kan du laste ned sist oppdatterte Veileder for Nasjonale tjenester.


Organisasjon og bemanning

 
Bemanning:

Enhetsleder Olga Zaikova - ansatt i 40% stilling 
En sekretær med arbeidsplass ved OUS - 100% stilling
En sekretær med arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus - 25% stilling

Referansegruppe

De fire regionale helseforetak har oppnevnt denne referansegruppen:

Kirsten Sundby Hall, Helse Sør-Øst
Toto Hølmebakk, Helse Sør-Øst
Ingeborg Taksdal, Helse Sør-ØST
Tone Skeje-Jensen, Helse Sør-Øst
Anders Sund, Helse Vest
Dorota Katarzyna Pazdyk Goplen, Helse Vest
Hans Kristian Haugland, Helse Vest
Martinus Bråten, Helse Midt-Norge - leder av referansegruppen
Heidi Knobel, Helse Midt-Norge
Eivind Smeland, Helse Nord
Jan Elvenes, Helse Nord
Pål Nedrelid, representant fra pasientforening
Liv Marit Dørum, representant fra Kreftregisteret