Skriv ut denne siden

Pågående kliniske studier

Som pasient i Sarkomgruppen på Radiumhospitalet kan du bli tilbudt behandling i utprøvede studier. Her finner du en oversikt over pågående kliniske studer og pasientinformasjon. Alle som inkluderes i disse studiene får en egen samtale med onkolog før behandlingen starter opp.

Studiesykepleier og kontaktperson for kliniske studier: Sykepleier Lotta Våde , tlf 22 93 50 10, epost: charlott.maria.vade@ous-hf.no

 

Pågående klinisker studier

ARO-012: En randomisert, dobbelblindet, placebo-kontrollert, multisenter fase III studie med Crenolanib for personer med avansert eller metastatisk Gastrointestinal Stromal Tumor med D842V mutasjon i PDGFRA genet. Pasientinformasjon

PROMO: En fase II studie med pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med osteosarkom som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi. Pasientinformasjon

EORTC protocoll 62092-22092 (STRASS): En fase III randomisert studie av preoperativ strålebehandling pluss operasjon versus operasjon alene for pasienter med retroperitonealt sarkom (RPS). Pasientinformasjon

EpSSG NRST 2005: En studie for Lokalisert Non-Rhabdomyosarkom, bløtvevssarkom. Studien innkluderer pasienter under 21 år. Pasientinformasjon NRST 2005, pasienter over 12 år. Det finnes egen pasientinformasjon til yngre barn og foreldre.

EpSSG RMS 2005: En studie for ikke metastatisk Rhabdomyosarkom. Pasientinformasjon. Dette er informasjon til barn over 12 år. Det finnes egen pasientinformasjon til yngre barn og til foreldre.

SSG XXV STOP-GIST: Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor behandling har gjort at det ikke lengre er svulster å se på radiologiske undersøkelser. Pasientinformasjon

rEECur: En internasjonal, randomisert, kontrollert studie av cellegift for behandling av tilbakefall eller ved manglende effekt av primærbehandlingen ved Ewings sarkom. Studien inkluderer pasienter fra 4 år, det finnes egen pasientinformasjon til yngre barn og foreldre. Pasientinformasjon, voksne pasienter

SSG XXII: En randomisert fase III-studie. Adjuvant behandling med imatinib i tre sammenlignet med fem år ved operabel GIST med høy risiko for tilbakefall. Pasientinformasjon

Eurelos: En registreringsstudie av tilbakefall ved osteosarkom. Pasientinformasjon

ALT GIST: En randomisert fase II-studie med imatinib gitt vekselvis med regorafenib vs. imatinib gitt alene som primærbehandling for pasienter som har GIST med spredning. Pasientinformasjon

DOREMY: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling av pasienter med myxoid liposarkom. Pasientinformasjon

NBTXR3-301: En multisenter randomisert åpen fase ll/lll studie, for å sammenligne effekten av NBTXR3, implantert som intratumor injeksjon og aktivert av strålebehandling, sammenlignet med strålebehandling alene, hos pasienter med lokalavansert bløtvevssarkom i ekstremitet og truncusvegg. Pasientinformasjon

NoSarC: (Norwegian Sarcoma Consortium) Nasjonal studie av genmutasjoner i sarkomer. Studien har som mål å identifisere nye egenskaper (biomarkører) i sarkomer som kan utnyttes til å forbedre behandlingen. Pasientinformasjon

CircSarc GIST (gastrointestinal stromal tumor): Utvikling av nye metoder for overvåkning av sykdomsforløp hos pasienter med GIST. Pasientinformasjon

CircSarc STS (bløtvevsarkom): Utvikling av nye metoder for overvåkning av sykdomsforløp hos pasienter med bløtvevssarkom. Pasientinformasjon