Skriv ut denne siden

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet

Sarkomgruppens organisering og arbeidsrutiner

Sarkombehandlingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er funksjonsfordelt til Radiumhospitalet. Sarkomgruppen på Radiumhospitalet er et tverrfaglig team bestående av onkologer, radiologer, patologer, ortopeder, kirurger, fysioterapeuter og spesialsykepleiere. Sarkomgruppen legger stor vekt på å være tilgjengelig, se kontaktinformasjon.

Et fast multidisiplinært utrednings- og behandlingsteam for pasienter med sarkomer og aggressive godartede ben- og bløtdelssvulster har eksistert ved Radiumhospitalet i snart 40 år. Teamet har tilstrebet arbeidsmetoder som gir god flyt gjennom diagnostikk, behandling og oppfølgning av denne pasientgruppen. Vi mottar over 1500 henvisninger på pasienter med ben- og bløtvevslesjoner med uklar natur til utredning og behandling fra hovedsakelig helseregionen Sør-Øst, men også fra de andre helseregionene i Norge.

Nye søknader vurderes daglig av lege. Alle tilsendte bilder vurderes av sarkomradiologer. Tre dager per uke (mandag-onsdag-fredag) demonstreres tilsendte radiologiske undersøkelser for sarkomteamet under morgendemonstrasjon. Til stede på demonstrasjonene er onkologer, ortopeder, abdominale kirurger og pasientkoordinator fra poliklinikken. Ut fra kliniske opplysninger og radiologiske funn bestemmes hvordan pasienter skal håndteres videre. På disse møtene legges det en plan for kontroll eller videre utredning som kan utføres enten ved lokalsykehuset eller ved Radiumhospitalet. Ofte er problemet løst uten behov for videre undersøkelse ved sarkomsenteret.

Samlet vurdering av sarkomgruppen blir sendt til henvisende lege etter demonstrasjon, radiologen refererer gruppens avgjørelse i sitt svar. Noen ganger sendes et ledsagende brev fra kliniker til henvisende instans.

De ukentlige sarkommøtene (torsdager) ved Radiumhospitalet er "sentralen" for utredning og behandling av pasienter med sarkomer og sarkomsuspekte svulster. Dedikerte spesialister innen onkologi, tumorortopedi, abdominalkirurgi, radiologi, patologi, cytologi, nukleærmedisin og cytogenetikk i fellesskap diskuterer aktuelle pasienter, oppsummerer utredningen og legger behandlingsplan. Etter sarkommøtet får pasienter og pårørende samtale med spesialister ved Dagenheten. Andre spesialister (gynekologi, ØNH, nevrokirurgi og lungekirurgi) innkalles ved behov.

Sarkomgruppen utgir en årlig en rapport over sin virksomhet. Se årsrapporter.